Forum : Onderzoek blauwalg in Stiffeliovijver

Onderstaande informatie komt uit het informatieblad “Op de hoogte” van Waterschap De Dommel.
U kunt hierop reageren, direct naar het Waterschap, maar ook via dit forum.

Veel, vooral stilstaande stadswateren in Nederland, kampen regelmatig met blauwalgenoverlast. Ook de Stiffeliovijver. Dit probleem gaan we samen met de andere Brabantse waterschappen grondig onderzoeken en aanpakken. In deze nieuwsbrief leest u meer over blauwalgen, over het onderzoek en over de maatre-gelen die we nemen.

Wat zijn blauwalgen?
Blauwalgen zijn bacteriën. Wanneer de algen sterven, verandert hun kleur van groen naar lichtblauw. Blauwalgen ontwikkelen zich vaak snel bij warm weer en ze komen vooral voor in zoet stilstaand water van waterpartijen. Drijvend aan het wateroppervlak vormen ze een laag die op olie lijkt. Als de laag dikker wordt en de algen minder ruimte hebben, sterven ze af. Blauwalgen vormen dan een stinkende brij. Bij het afsterven produceren blauwalgen giftige stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Zo kun je er maag- en darmklachten, duizeligheid en ademhalingsproblemen van krijgen.

Als water rijk is aan voedingsstoffen, onvoldoende doorstroomt of zelfs stilstaat, kan dit tot overmatige algengroei leiden tijdens warme perioden. De voedingsstoffen komen voor een deel uit de bodem van de waterpartijen en door afgevallen bladeren die rotten op de bodem. Maar ook visaas, broodresten en hondenpoep zorgen voor extra voe-dingsstoffen in het water.

Wat gaan het waterschap, de gemeente en de provincie doen?
De drie Brabantse waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta starten met enkele onderzoeken in zwemplassen en vijvers in Brabant. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de huidige situatie, de visstand, de waterbodem en het gebruik van de waterpartij. Naar aanleiding van al deze onderzoeken wordt gekeken welke maatrege-len het meest effectief zijn om blauwalg te voorkomen en te bestrijden. Zo zorgen we ervoor dat deze waterpartijen in de toekomst vrij zijn van blauwalgen.

Voor een periode van twee jaar wordt er onderzoek gedaan in de Stiffeliovijver. Er wordt onderzoek ge-daan naar de dieren en stoffen die in het water en de bodem zitten. Hiervoor worden in een deel van de vijver aparte bakken geplaatst waarin de onder-zoeken plaatsvinden. Langs het deel van de vijver waar de bakken staan, wordt voor de duur van het onderzoek hekwerk geplaatst, zodat het onderzoek zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden zonder verstoring van de onderzoekslocaties. Het waterpeil in de vijver blijft gelijk aan de huidige situatie en peilstijgingen na regenbuien blijven binnen de band-breedte van het bestaande ontwerp. De bakken en de hekken worden na het onderzoek weggehaald. Ook wordt dan de vijver helemaal schoongemaakt (gebaggerd) en worden, afhankelijk van de onder-zoeksresultaten, aanvullende maatregelen genomen om blauwalg in de toekomst te voorkomen. Het doel is om te komen tot duurzaam heldere waterpartijen.

Wat kunt u zelf doen?
Ook u kunt helpen blauwalg te voorkomen.
Het waterschap en de gemeente adviseren u om het voeren van eenden te beperken. Het brood dat de vogels niet opeten, zorgt voor extra voedingsstoffen in het water. Hengelsporters wordt gevraagd niet overmatig visaas uit te gooien. Hondenpoep spoelt in de vijver of de meststoffen komen daar terecht via het grondwater. Daarom kunnen hondenbezitters hun hond beter niet langs de kant van de vijver
uitlaten.

Inloopavond
Op dinsdag 21 april 2009 organiseren we een inloopavond voor alle bewoners in de buurt van de Stiffeliovijver. Tijdens deze avond vertellen we u graag meer over blauwalgen en de maatregelen en onderzoeken die we bij de vijver in uw woonplaats gaan uitvoeren. Ook zijn we benieuwd naar uw ideeën over de inrichting. De avond vindt plaats van 20.00 uur tot 22.00 uur in VTA Blixems.

Het project
Voor dit project hebben we subsidie ontvangen van het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water (KRW) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze subsidie is bedoeld voor het stimuleren van innovatieve projecten met als doel de ecologische en chemische waterkwaliteit te verbeteren. Ook de provincie Noord-Brabant draagt bij in de kosten van het project.

De onderzoeksresultaten dragen bij aan de vergroting van kennis over effectieve bestrijding van blauwalg in heel Nederland. Het onderzoek wordt nauwkeurig gevolgd door de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en de universi-teit van Wageningen (WUR).

Meer informatie?
Mocht u naar aanleiding van deze “Op de Hoogte” nog meer informatie wensen, neemt u dan contact op met Waterschap De Dommel:
Hans van Zanten, Tel: 06-51417173 E-mail: hvzanten@dommel.nl
U kunt ook kijken op www.dommel.nl

Tijdens de inloopavond was er een presentatie van het project te zien.
Als u een kopie van die presentatie wilt ontvangen, stuur mij dan een email henk@blixembosch.com