Wegwerkzaamheden (2)

Wegwerkzaamheden

Beste Wijkbewoners,
Ons bereikte onderstaande informatie over een aanpassing na de reconstructie van vorig jaar van de Tempellaan.

Het betreft verbredingen op de zuidelijke rijbaan van de Tempellaan richting Son vlak voor het viaduct.
Tijdens deze werkzaamheden kan er geen verkeer van de Tempellaan richting Son en ook niet vanaf de afrit JF Kennedylaan richting Son.
Dit verkeer wordt omgeleid via de Kennedylaan – viaduct Airbornelaan – Kennedylaan afslag Son.

Dit werk wordt zoals het er nu naar uit ziet uitgevoerd tussen vrijdag 6 maart 21.00 tot en met zondag 8 maart.
E.e.a uiteraard afhankelijk van het weer.

Er zal een bericht hierover geplaatst worden op Eindhoven.nl en een bericht gestuurd worden naar het Eindhoven Dagblad en Studio 040, e.d.
Helaas was het niet meer mogelijk om op tijd een bericht te plaatsen voor Blixemflitsen! i.v.m. de verstreken deadline kopij.

Informatie over de eerdere werkzaamheden vindt u hier.

Leefbaarheidsteam Blixembosch

Ratten in onze wijk

Ratten

Persbericht

In Zuidoost Brabant en Noord Limburg komen zwarte ratten voor in stedelijk gebied. Zo ook binnen de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven ontvangt jaarlijks ongeveer 250 meldingen van ratten. Deze meldingen gaan voornamelijk over de zwarte rat in Eindhoven Noord. Naar aanleiding van het aantal meldingen van de laatste jaren heeft de gemeente Eindhoven het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) opdracht gegeven om meldingen in Eindhoven Noord te onderzoeken en de bewoners zowel preventieve adviezen te geven als tips voor bestrijding. Dit project is op 1 november 2015 gestart en liep tot 1 mei 2016.

Het KAD heeft een analyse gemaakt van alle meldingen uit 2014 en 2015. Hieruit kwamen zestien clusters van adressen en negen losse locaties die nader onderzocht moesten worden. Meldingen die tijdens dit project werden gedaan, zijn ook meegenomen. In totaal zijn er 132 adressen bezocht voor een onderzoek naar de aanwezigheid van ratten. Op 46 van deze adressen hebben vervolgbezoeken plaatsgevonden om de voortgang van bestrijding of het uitvoeren van preventieve acties te volgen.

In deze periode zijn er door bewoners minimaal 47 ratten gevangen met klemmen. Op geen enkel adres zijn aanwijzingen aangetroffen dat er een omvangrijke populatie aanwezig was. De populaties bestaan meestal uit één rattenfamilie met één of enkele volwassen dieren en een paar nakomelingen. Het territorium is niet groter dan enkele achtertuinen bij elkaar, waar de rat zijn nest heeft en hij zijn voedsel vindt. De voedselbronnen voor de zwarte rat in de stad bestaan vaak uit vogelvoer, notenbomen en voer voor huisdieren. De nesten zitten vaak onder de dakpannen van een woning of in een schuurtje. De leeftijd van de huizen, of het type huis maakt niet uit voor de rat. Er zijn ratten aangetroffen in oudere rijtjeswoningen, maar ook in moderne vrijstaande villa’s.

Tijdens de bezoeken is bewoners verteld over de leefwijze van de zwarte rat en hoe ze deze kunnen bestrijden. Hierbij is geadviseerd om voedsel weg te halen of niet bereikbaar te maken en klemmen in te zetten ter bestrijding van de ratten. Na het eerste bezoek heeft vaak een tweede en soms een derde bezoek plaatsgevonden. Tijdens deze vervolgbezoeken werd gekeken of de adviezen van het KAD door de bewoners waren opgevolgd. Meestal was dit het geval. In een aantal gevallen was het tweede en derde bezoek nodig om de vervolgacties uit te voeren. Daar waar adviezen werden opgevolgd, werd de overlast vaak grotendeels opgelost.

Omdat deze werkwijze effectief bleek en er bij bewoners nog steeds veel behoefte is aan informatie over leefwijze en bestrijding van de ratten worden nu alle meldingen in Eindhoven met dit onderwerp aan het KAD doorgegeven. Dit doet de gemeente Eindhoven in ieder geval tot en met 31 december 2016 om u op deze manier zo goed mogelijk te ondersteunen bij het wegnemen van de overlast. Het KAD analyseert deze meldingen en zal bij u en (eventueel) bij uw buren een huisbezoek afleggen. Bij dit huisbezoek stelt het KAD vragen over de situatie, zal zij sporenonderzoek doen en u advies geven over te treffen preventieve maatregelen en het plaatsen van rattenklemmen. Mochten er, op advies van de KAD, maatregelen in de openbare ruimte nodig zijn om de overlast weg te nemen, dan pakt de gemeente deze op. Doel is om zo de kennisoverdracht nog verder uit te breiden en de rattenpopulaties tot een minimum terug te dringen.

Rattenoverlast kunt u melden via:
• www.eindhoven.nl, Melding openbare ruimte, dieren, ratten;
• telefoonnummer 14040;
• de Buiten Beter App (voor meer informatie: www.buitenbeter.nl)

Teneinde bewoners van Eindhoven zo goed mogelijk te informeren heeft de gemeente een flyer over ratten samengesteld.
Op de site van de Gemeente Eindhoven kunt u deze flyer ook terugvinden.

Bert Nieuwenhuis,
Leefbaarheidsteam Blixembosch


Onderzoek rattenoverlast Woensel Noord van start
De bewoners in Woensel Noord kampen al meerdere jaren met relatief veel overlast van ratten. De overlast speelt vooral in Acht, Achtse Barrier, Tempel, Woenselse Heide en Blixembosch. De gemeente wil deze overlast terugdringen in samenwerking met de inwoners van Woensel Noord. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de preventie en bestrijding van ratten in de openbare ruimte. Particuliere eigenaren zijn verantwoordelijk voor deze zaken in hun woning en op hun eigen terrein.

Samenwerkingsverband
Het voorkomen en bestrijden van ratten is alleen mogelijk als iedereen samenwerkt. Daarom is de gemeente Eindhoven, ter ondersteuning en coördinatie van het traject, een samenwerkingsverband aangegaan met het onafhankelijke Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) te Wageningen. Het onderzoeken van relevante meldingen maakt onderdeel uit van deze samenwerking, evenals het adviseren van de inwoners van Eindhoven.

Hoe verloopt het onderzoek
Het KAD analyseert op dit moment de meldingen van rattenoverlast uit 2014 en 2015. Op basis van deze analyse wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Hierin wordt bepaald welke adressen bezocht gaan worden voor een inspectie. Tijdens dit bezoek zal het KAD de situatie onderzoeken, bewoners van preventieve adviezen voorzien en aangeven hoe bewoners de ratten het beste kunt bestrijden. Na enkele weken komt het KAD nogmaals langs op deze locaties om te bekijken of de adviezen goed worden opgevolgd en of de bestrijding succesvol verloopt. Als blijkt dat de adviezen die prioriteit hebben niet worden opgevolgd adviseert het KAD de gemeente om te handhaven, wat de gemeente dan ook zal doen. De adressen uit deze analyse worden voor de jaarwisseling bezocht. Het onderzoek loopt van november 2015 t/m april 2016.

Melden blijft belangrijk
Mocht u in de toekomst rattenoverlast ervaren, dan verzoekt de gemeente Eindhoven u deze te melden. Dit kan door een melding te doen via ‘melding onderhoud openbare ruimte’ op de website van de gemeente. U kunt ook met uw smartphone een melding doen via de BuitenBeter app. Alle meldingen worden doorgestuurd naar het KAD en zij zullen de meldingen analyseren en beoordelen. Op basis van deze analyse wordt besloten of deze nieuwe meldingen ook in dit traject worden meegenomen.
Het beoogde resultaat van dit project is een effectieve aanpak van rattenoverlast en bewustwording door kennisverspreiding en advies. Alle maatregelen en adviezen zorgen ervoor dat de leefomgeving voor de rat een stuk minder aantrekkelijk wordt en de overlast voor bewoners zoveel mogelijk wordt beperkt.

Wijkschouw

Wijkschouw

Beste bewoners van ons mooie Blixembosch,

Op 25 juni 2013 (zomerdag) hebben we in de wijk Blixembosch onze 1e wijkschouw gehouden.
Samen met vertegenwoordigers van de gemeente, stadswachten en politie hebben we met
26 wijkbewoners onze wijk beoordeeld aan de hand van een aantal criteria op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

Na evaluatie van dit proces werd er afgesproken om deze wijkschouw nog een keer te herhalen in de wintertijd.
Immers als het vroeg donker is, ziet onze wijk er anders uit als in de zomertijd.
Mogelijk merken we andere zaken op die – na aanpassing – de leefbaarheid en veiligheid ten goede komen.

Op 26 maart a.s. houden we weer een wijkschouw in Blixembosch, waarbij we systematisch te werk gaan.
We verdelen vooraf de wijk in gebieden en maken teams van wijkbewoners en professionals om
deze delen van de wijk te scannen en te beoordelen op veiligheid en orde in de openbare ruimte.
Aanvang 19.00 uur in VTA Blixembosch aan de Ouverture.

Hoe gaan we te werk?

  • Vooraf bespreken we – onder het genot van een kopje koffie/thee – aan de hand van een powerpointpresentatie waar we op dienen te letten.
  • Vervolgens worden groepjes verdeeld over de wijk. Zij gaan op pad om e.e.a. vast te leggen op papier en/of met fototoestel (s.v.p. meenemen!).

Het is erg gemakkelijk om vooraf de buiten beterapp te installeren op uw telefoon. Hiermee kunt u direct spoedeisende zaken melden aan de gemeente.

De teams gaan op pad in een gedeelte van de wijk Blixembosch van 19.30 tot 21.10 uur.
Daarna komen we weer in het VTA samen en wordt er per werkgroepje een korte opsomming van de geconstateerde feiten gegeven.
Rond de klok van 21.45 uur zijn we klaar. U krijgt voor alle moeite een lekkere kop soep en een consumptie aangeboden.
Resultaten van de wijkschouw gaan we aanbieden aan gemeente c.q. andere instanties.

Loopt u ook mee? Meldt u dan aan bij nicoline@blixembosch.com.

Met vriendelijke groet,
Bert Nieuwenhuis,
Leefbaarheidsteam Blixembosch

Nestkasten

Op 12 februari hebben de Rangers mooie nestkasten gebouwd, zodat koolmezen en pimpelmezen ook in onze eigen tuin een  nest kunnen bewonen. Met hout hamers, spijkers, schroeven, schroevendraaiers en scharnieren werd flink doorgewerkt om de kasten klaar te krijgen. Daarna werden ze nog voorzien van fleurige versieringen. Laat de lente maar komen.