De Wijkverenigingsstructuur.

 

Vergroten?  klik op de groene pijlen en daarna nog een keer aanklikken om te vergroten.  Dus 2x maal klikken.

 

Uw wijkvereniging is opgericht door enkele van de eerste bewoners van Blixembosch en dus ontstaan in Blixembosch.
De vereniging is meegegroeid met een wijk van oorspronkelijk 775 woningen naar één met ruim 3000 woningen nu. De bewoners van ca. 1400 adressen zijn op dit moment lid.
De structuur van de wijkvereniging is tijdens dat groeiproces ook aangepast om hieraan zo goed mogelijk aan te sluiten (zie voor àlle namen de binnenzijde van de kaft van Blixemflitsen).

De meeste werkgroepen zijn zeer zelfstandig georganiseerd met een eigen werkgroepbestuur/kerngroep + een aantal vaste en incidentele vrijwilligers.
In enkele werkgroepen is een verenigingsbestuurslid de kartrekker.

Indien u geïnteresseerd bent in nòg meer inzicht in bijvoorbeeld de samenstelling en activiteiten van werkgroepen, dan stel ik het zeer op prijs als u contact met mij opneemt.
Ook indien u /je interesse hebt in (het zelf of mede organiseren van) andere of naschoolse, wekelijkse/maandelijkse activiteiten in het VTA, hoor ik het graag.
Op dit moment weten we niet of hieraan behoefte is, noch past dit in de huidige opzet van werkgroepen; het zou een nieuwe werkgroep kunnen worden!
Ook jongeren die misschien in een jeugdbestuur kartrekker/organisator willen zijn, meld je.
De wijkvereniging wil dit soort initiatieven met raad en daad, en financieel steunen, in de opstart, maar ook in het vervolg!

Waarom de wijkvereniging?

Ja, waarom eigenlijk?
Kunnen we zònder wijkvereniging? Natuurlijk! Maar voor hoe lang? En maakt het mèt wijkvereniging enig verschil?

Méér dan 1600 van de ruim 3000 gezinnen in Blixembosch hebben inmiddels middels hun lidmaatschapsbijdrage duidelijk gemaakt van wèl.
De wijkvereniging wordt een warm hart toegedragen, doch ook zeggen enkelen van u niet te weten wat de wijkvereniging doet!
Wat kinderrijke gezinnen, trouwe lezers van het wijkblad Blixemflitsen en bezoekers van de website www.blixembosch.com (vernieuwd !!!!!) niet kan ontgaan,
zijn de aktiviteiten die voor kinderen, tieners en volwassenen worden georganiseerd.

Wat proberen we hiermee te bereiken?

Volgens de statuten stelt de vereniging zich ten doel binnen het werkgebied het sociale, culturele en maatschappelijke leven te versterken.
Zij tracht haar doel o.a. te bereiken door het bevorderen van het onderlinge contact tussen haar leden, door contacten met gelijksoortige instellingen en door besprekingen met bijvoorbeeld overheidsinstanties.

Die doelen worden niet alleen door dergelijke, zeer zichtbare aktiviteiten bereikt.
Daaraan wordt ook, zeg maar achter de schermen, gewerkt door werkgroepen als de Verkeerscommissie, Speel- en Groenvoorziening, Buurtoverleg, Jeugdperspectief èn het wijkverenigingsbestuur.
Denk aan contact met de gemeentelijke instanties, het Stadsdeelkantoor, de Stadsdeelcommissie, met individuele of groepen bewoners èn hangjeugd, de netwerk-inspecteur, subsidieverstrekkers, Loket W, Jeugdwerk, het VTA, en met andere verenigingen. Overigens met wisselend succes; zo gaat dat nu eenmaal, maar toch steeds stappen vooruit.
We vergeten in het enthousiasme soms voortgang, successen, of missers ook aan u allen te communiceren.
Daaraan werken we ook hard ter verbetering (website, Blixemflitsen, Openbaar Buurtoverleg).
Laat uw suggesties, complimenten en klachten horen aan de vrijwilligers die zich voor al deze zaken inzetten.
Het is motiverend en uw getoonde betrokkenheid maakt het makkelijker om dat wat u belangrijk vindt die aandacht te geven die het verdient!

Bel ons voor nòg meer informatie; zie binnenzijde kaft Blixemflitsen.

Voorzitter van wijkvereniging Blixembosch

Word vrijwilliger ! De wijkvereniging heeft u nodig !

Uw vrijwillige bijdrage bij activiteiten, zeker bij grote evenementen, is noodzakelijk voor een succesvol slagen van de gebeurtenissen.
U hoeft niet per sé lid te zijn, uw enthousiasme en interesse zijn veel belangrijker.
Vrijwilligers kunnen activiteiten organiseren, of helpen, of bedenken. Als vrijwilliger heb je eigenlijk geen zware verantwoordelijkheden noch bevoegdheden anders dan de regels van het gezond verstand aangeven. U krijgt geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden, wel worden uw gemaakte kosten (kilometer-, telefoon- en thuisvergaderkosten vergoed.
U bent verzekerd via de wijkvereniging. Wijkvereniging Blixembosch heeft de volgende verzekeringspolissen:

  • Vrijwilligersverzekering (via O&O / LoketW), ter dekking van de door de vrijwilliger toegebrachte schade aan personen en/of zaken.
  • Collectieve Ongevallenverzekering; dekt ongevallen, van vrijwilligers en deelnemers, als gevolg van een plotseling en rechtstreekse inwerking van een van buiten komend geweld, waardoor lichamelijk letsel wordt toegebracht.
  • Inboedelverzekering; dekt de inventaris en goederen van de wijkvereniging en van derden, zoals ondergebracht in diverse bewoonde huizen in de wijk Blixembosch, tegen brand, storm, inbraak, vandalisme, lekkage, schade aan het gehuurde gebouw.
  • Evenementenverzekering; wordt steeds specifiek voor het familiespektakelweekend afgesloten en dekt het niet doorgaan van het evenement en de materiële schade aan de tent en de daarin aanwezige inventaris (als gevolg van storm, inbraak, vandalisme, niet brand!).

Per activiteit dient steeds te worden bepaald of deze als risicovol moet worden aangemeld bij de verzekeraarstussenpersoon ten behoeve van de Collectieve Ongevallenverzekering. Deze aanmelding bestaat uit de activiteitsnaam en -datum + een deelnemerslijst en een lijst met de vrijwilligers bij de betreffende activiteit. In z’n algemeenheid kan worden gesteld dat de wijkvereniging en de activiteitorganisatoren de plicht hebben en ook vervullen er alles aan te doen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Bijvoorbeeld door voldoende begeleiding te verzorgen en door van tevoren in te schatten of risico’s acceptabel zijn en deze mogelijk te verkleinen, zodat het niet tot (verwijtbare) schadeberokkening komt. Uiteraard gaan de activiteitdeelnemers ook een normaal eigen risico aan, inherent aan de specifieke activiteit; gewoon ongelukkig vallen bij skaten bijvoorbeeld kan de organisator noch de wijkvereniging worden verweten. Wèl is dan de ongevallenverzekering mogelijk van toepassing.

Uitgewerkt in 2003 en met brede invoering gestart in 2004 is de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (de RI&E). Een gestructureerde aanpak met een standaardlijst als basis helpt om per activiteit steeds na te gaan of alle relevante risico’s zijn afgedekt (zie bijlage 3 met voorbeeld en samenvatting van onderdelen). Deze lijst wordt na invulling bewaard om achteraf, zo nodig, aan te kunnen tonen dat de nodige zorgvuldigheid is betracht. In geval van berokkende schade zullen verzekeringsmaatschappijen eerst de schade trachten te verhalen op de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker. Pas in tweede instantie komt de Vrijwilligersverzekering aan bod.

Goede arbeidsomstandigheden, ook voor vrijwilligers!

De aandacht voor arbeidsomstandigheden van vrijwilligers is een belangrijke zaak. Zeker in onze wijk waar veel vrijwilligers zorgen voor activiteiten. Of mensen nu wel of niet betaald worden voor het werk dat ze doen, maakt niet uit; iedereen heeft belang bij een veilige en gezonde werkplek.

Eind 2004 zijn we als bestuur voorzichtig begonnen om ARBO op de agenda te zetten voor onze wijkactiviteiten, daarbij oppassend voor een te grote bureaucratie. Als vrijwilligersorganisatie, en dat zijn we eigenlijk, zijn we verplicht om te zorgen voor een planmatige aanpak van het arbeidsomstandighedenbeleid.

We hanteren daarom een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Deze RI&E bestaat uit twee delen: een risico-inventarisatie en een plan van aanpak. Bij de risico-inventarisatie stellen we ons aan de hand van checklists vragen over veiligheid van de vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten.

Niet nieuw overigens – de verschillende activiteitengroepen in de wijk hanteren allen een draaiboek waarin ook veiligheid een prominente rol heeft. Aan de hand van de risicochecklist maken we een plan van aanpak, en beschrijven hoe we de belangrijkste risico’s wegnemen of beperken. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en is de ARBO-check bij alle activiteitengroepen in de routine meegenomen. Want als vrijwilliger, en ook als deelnemer, voel je je serieus genomen als je kunt rekenen op zorg voor goede werkomstandigheden.

Meer weten?
Al onze werkgroepen en bestuursleden lichten graag aan de hand van praktische voorbeelden de aanpak toe.