Wilt u lid worden van de wijkvereniging?                       

Voor € 10,– per jaar steunt u de activiteiten van uw wijkvereniging.
Alles staat in het teken van bevordering van leefbaarheid en saamhorigheid in Blixembosch.

Die leefbaarheid en saamhorigheid bevorderen we door het in stand houden van werkgroepen die contacten onderhouden met gemeentelijke instanties, maar ook die die sportieve, avontuurlijke, recreatieve of culturele activiteiten organiseren voor jeugd en volwassenen.

Een greep uit wat zoal ondernomen wordt:

Verkeersaangelegenheden, speel-en groenvoorzieningen, buurtoverleg, familiespektakelweekend aan het eind van de zomervakantie, wijkvolleybaltoernooi, wijkblad Blixemflitsen!, website, avondvierdaagse, kookcursus, survival, klimmen, karten, halloween, sinterklaasviering, paasactiviteit, koninginnedagfestijn, jeugdvissen, lichtjesroute-tocht, highrope, dropping, lasergun, skiën, waterskiën, LAN-party, film, ruilbeurs, bingo, bestuur en maandelijkse jeugddisco.

Indien u iets mist en/of zich wilt inzetten voor bepaalde of geheel nieuwe activiteiten, neem vooral contact op met de wijkverenigingsvoorzitter, één van de andere bestuursleden of met de betreffende werkgroep. Iedere inbreng wordt gewaardeerd, want vele handen maken licht werk en brengen veel gezelligheid.

U kunt zich als nieuw lid aanmelden via corinne@blixembosch.com, telefonisch (248 63 70) of schrijf naar: Wijkvereniging Blixembosch , per adres:  Overture 2 5629 PV Eindhoven of maak € 10,– over op:

IBAN Bankrekening: NL12INGB0002797090
t.n.v.: wijkvereniging Blixembosch
onder vermelding van: lidmaatschap

Zijn er veranderingen in uw gegevens?

Wilt u zo vriendelijk zijn een mail te sturen naar: corinne@Blixembosch.com.
U kunt natuurlijk onze ledenadministratie (Corinne v.d. Heuvel) ook bellen op 248 63 70.
Met uw medewerking kunnen we de ledenadministratie van de Wijkvereniging Blixembosch op orde houden.

Bij voorbaat dank.

Meldt u aan voor automatische incasso

Ieder jaar opnieuw wordt veel werk verzet om de acceptgiro voor het lidmaatschap van de wijkvereniging bij u in de brievenbus te bezorgen. Dit werk wordt verricht door vele vrijwilligers in onze wijk. U zou ons ontzettend veel werk besparen als u zich opgeeft voor de automatische incasso met onderstaande Lidmaatschapbrief (Word-bestand) : Tijdelijk niet op te vragen.   11-5-21 JW

We willen u vragen om het strookje in te vullen en in te leveren op een van genoemde adressen.
Zo kan er meer energie worden ingezet voor nieuwe, inspirerende activiteiten. Dus kies voor automatische incasso en steun hiermee onze wijk.

Voordelen lidmaatschap

Wijkvereniging Blixembosch spant zich in voor een goede leefbaarheid en saamhorigheid, organiseert verschillende activiteiten en faciliteert bij de realisatie van voorzieningen.
Ons gezamenlijk woonplezier is hierbij het uitgangspunt. Als lid krijgt u korting bij deelname aan bepaalde activiteiten ,per Lidmaatschap gaat per huishouden.

Namens het bestuur
corinne@blixembosch.com

Word vrijwilliger ! De wijkvereniging heeft u nodig !

Uw vrijwillige bijdrage bij activiteiten, zeker bij grote evenementen, is noodzakelijk voor een succesvol slagen van de gebeurtenissen.
U hoeft niet per sé lid te zijn, uw enthousiasme en interesse zijn veel belangrijker.
Vrijwilligers kunnen activiteiten organiseren, of helpen, of bedenken. Als vrijwilliger heb je eigenlijk geen zware verantwoordelijkheden noch bevoegdheden anders dan de regels van het gezond verstand aangeven. U krijgt geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden, wel worden uw gemaakte kosten (kilometer-, telefoon- en thuisvergaderkosten vergoed.
U bent verzekerd via de wijkvereniging. Wijkvereniging Blixembosch heeft de volgende verzekeringspolissen:

  • Vrijwilligersverzekering (via O&O / LoketW), ter dekking van de door de vrijwilliger toegebrachte schade aan personen en/of zaken.
  • Collectieve Ongevallenverzekering; dekt ongevallen, van vrijwilligers en deelnemers, als gevolg van een plotseling en rechtstreekse inwerking van een van buiten komend geweld, waardoor lichamelijk letsel wordt toegebracht.
  • Inboedelverzekering; dekt de inventaris en goederen van de wijkvereniging en van derden, zoals ondergebracht in diverse bewoonde huizen in de wijk Blixembosch, tegen brand, storm, inbraak, vandalisme, lekkage, schade aan het gehuurde gebouw.
  • Evenementenverzekering; wordt steeds specifiek voor het familiespektakelweekend afgesloten en dekt het niet doorgaan van het evenement en de materiële schade aan de tent en de daarin aanwezige inventaris (als gevolg van storm, inbraak, vandalisme, niet brand!).

Per activiteit dient steeds te worden bepaald of deze als risicovol moet worden aangemeld bij de verzekeraarstussenpersoon ten behoeve van de Collectieve Ongevallenverzekering. Deze aanmelding bestaat uit de activiteitsnaam en -datum + een deelnemerslijst en een lijst met de vrijwilligers bij de betreffende activiteit. In z’n algemeenheid kan worden gesteld dat de wijkvereniging en de activiteitorganisatoren de plicht hebben en ook vervullen er alles aan te doen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Bijvoorbeeld door voldoende begeleiding te verzorgen en door van tevoren in te schatten of risico’s acceptabel zijn en deze mogelijk te verkleinen, zodat het niet tot (verwijtbare) schadeberokkening komt. Uiteraard gaan de activiteitdeelnemers ook een normaal eigen risico aan, inherent aan de specifieke activiteit; gewoon ongelukkig vallen bij skaten bijvoorbeeld kan de organisator noch de wijkvereniging worden verweten. Wèl is dan de ongevallenverzekering mogelijk van toepassing. Uitgewerkt in 2003 en met brede invoering gestart in 2004 is de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (de RI&E). Een gestructureerde aanpak met een standaardlijst als basis helpt om per activiteit steeds na te gaan of alle relevante risico’s zijn afgedekt (zie bijlage 3 met voorbeeld en samenvatting van onderdelen). Deze lijst wordt na invulling bewaard om achteraf, zo nodig, aan te kunnen tonen dat de nodige zorgvuldigheid is betracht. In geval van berokkende schade zullen verzekeringsmaatschappijen eerst de schade trachten te verhalen op de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker. Pas in tweede instantie komt de Vrijwilligersverzekering aan bod.

Goede arbeidsomstandigheden, ook voor vrijwilligers!

De aandacht voor arbeidsomstandigheden van vrijwilligers is een belangrijke zaak. Zeker in onze wijk waar veel vrijwilligers zorgen voor activiteiten. Of mensen nu wel of niet betaald worden voor het werk dat ze doen, maakt niet uit; iedereen heeft belang bij een veilige en gezonde werkplek.

Eind 2004 zijn we als bestuur voorzichtig begonnen om ARBO op de agenda te zetten voor onze wijkactiviteiten, daarbij oppassend voor een te grote bureaucratie. Als vrijwilligersorganisatie, en dat zijn we eigenlijk, zijn we verplicht om te zorgen voor een planmatige aanpak van het arbeidsomstandighedenbeleid.

We hanteren daarom een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Deze RI&E bestaat uit twee delen: een risico-inventarisatie en een plan van aanpak. Bij de risico-inventarisatie stellen we ons aan de hand van checklists vragen over veiligheid van de vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten.

Niet nieuw overigens – de verschillende activiteitengroepen in de wijk hanteren allen een draaiboek waarin ook veiligheid een prominente rol heeft. Aan de hand van de risicochecklist maken we een plan van aanpak, en beschrijven hoe we de belangrijkste risico’s wegnemen of beperken. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en is de ARBO-check bij alle activiteitengroepen in de routine meegenomen. Want als vrijwilliger, en ook als deelnemer, voel je je serieus genomen als je kunt rekenen op zorg voor goede werkomstandigheden.

Meer weten? Al onze werkgroepen en bestuursleden lichten graag aan de hand van praktische voorbeelden de aanpak toe.