Wat valt er onder leefbaarheid?

 

  • Alles wat met uw buurt(-genoten) te maken heeft en niet specifiek verkeer of speel- en groenvoorziening en milieu betreft. Uw straatcoördinator is de eerste om te benaderen en als u die niet kent dan de buurtcoördinator van uw buurt (zie ook het lijstje hieronder).
  • Alles wat met een uitnodigende en natuurlijke omgeving te maken heeft:: de werkgroep  Speel, Groen en Milieu. De contactpersoon Eddie Udink (tel. 040- 2419357) maakt werk van uw aandachtspunten, voorstellen, suggesties die binnenkomen op dit gebied. Hij overlegt dat met de wijkcoördinator Blixembosch van Gemeente Eindhoven.
  • Alles wat met verkeersveiligheid te maken heeft. De aanspreekpersoon voor deze zaken is René Hermans (tel. 040- 2413464). Hij overlegt met zijn achterban, de Verkeerscommissie, en streeft naar oplossingen of toepassingen in overleg met de accountmanager Woonomgeving en Verkeer, stadsdeelkantoor Woensel-Noord.
  • Alles wat met persoonlijke veiligheid te maken heeft. De wijkagent Ellen Koopmans (tel. 0900-8844) zorgt voor onze persoonlijke veiligheid. Wat de overlast van jongeren betreft: zij gaat veelvuldig met ze in gesprek en probeert ze bij naam te leren kennen. Dit om op een persoonlijke wijze met ze te blijven communiceren. Diverse tips van de politie vindt u hier.

 

U kunt bovengenoemde tussenpersonen benaderen, hun telefoonnummers staan op pagina 2 van de Blixemflitsen! vermeld. U kunt echter ook contact opnemen met de straatcoördinator van uw straat of buurtcoördinator van uw buurt. Blixembosch is opgedeeld in een zestal buurten.

 

Buurt Coördinator
Blixembosch 1 Wil Peters
Sprookjesbosch Bert van den Borgh
Engelse buurt Annemarie van de Ven
Italiaanse buurt Miriam de Vries
Franse buurt Nicoline Verbeek
Amerikaanse buurt Ab Oosting

 

Ieder gebied heeft een aanspreekpersoon, de buurtcoördinator Leefbaarheid. De namen en telefoonnummers van deze personen treft u aan op pagina 2 van de Blixemflitsen.
Iedere buurtcoördinator wordt bijgestaan door straatcoördinatoren. Gestreefd wordt naar 1 straatcoördinator per straat. (wilt u ook aktief bijdragen aan de leefbaarheid van uw omgeving meldt u dan als bijvoorbeeld straatcoördinator aan bij uw buurtcoördinator!). Zij hebben een signalerende en preventieve taak, zijn bijzonder alert op de genoemde leefbaarheidgebieden. (oftewel zij zijn de personen die de bordjes “Attentie: buurtpreventie” waarmaken).
Vier keer per jaar is er overleg tussen de buurtcoördinatoren Leefbaarheid, straatcoördinatoren, de aanspreekpersonen voor Speel, Groen en  Milieu, Verkeer,  gemeente, politie en het verantwoordelijke bestuurslid van de wijkvereniging. Dat betreft het Overleg Leefbaarheid.

Eén van de overleggen is openbaar: iedereen kan deelnemen! In 2003 kwamen het knooppunt A50/A58, de werkgroep “Begrip voor elkaar” en het hondenuitlaatbeleid aan de orde. Op 10 juni 2004 stond het onderwerp grondwateroverlast centraal.
De laatste jaren zijn de onderwerpen Jongerencentrum, Ontsluitingsweg Blixembosch Buiten, Blauwalg Stiffelio, Nieuwbouw Blixembosch NO en Buurtpreventie Blixembosch onderwerp van gesprek (geweest).

Voor bepaalde klachten zijn er specifieke kanalen.
Wij vragen u dringend om dergelijke klachten via die kanalen te melden. Maak gebruik van de hieronder genoemde nummers en wacht niet af tot er (een maal in de drie maanden) een buurtoverleg plaats vindt. Deze nummers staan ook op pagina 2 in Blixemflitsen!:

 

Stank 073-6812821
Vliegtuigoverlast 2896133
Schade aan groen of gemeentemeubilair 2384343
Defecte straatverlichting 2432222
Buurtbemiddeling (bij burenruzie) 2411713
Zwerfvuil 2907223