Tips door mbt cybercriminaliteit. ( in en rond om huis !!!! )

De geeft een duidelijk beeld van verschillende vormen van (internet)oplichting

Folder Klik hier.

——————————————————————————————————————–

Notulen 28 september

Politie

N.a.v. ernstige overlast Jongeren, m.n. op het Ouvertureplein, vindt er op 7 oktober een bijeenkomst plaats met Winkeliersvereniging, gemeente, politie, boa’s, Vz. Leefbaarheidsteam en jongerenwerk.
Ook WijEindhoven zal hierbij aansluiten.
Wij zijn ook benaderd door bewoonster Ouverture, zij is een petitie gestart i.v.m. overlast jeugd Ouvertureplein. Ze wil graag om tafel met politie, boa, buurtpreventie. Mevrouw wil petitie overhandigen aan gemeente Eindhoven. Marianne regelt een bijeenkomst hiervoor.

Nieuws van:
Gebiedscoördinator  Anita Lousberg:
Wijkinfo parkeerverbod Buitendreef en parkeren op trottoirs.
Overkill aan inschrijvingen voor huurwoningen Buurtschap Te Veld.
Marianne heeft Anita geen noemenswaardige info meegegeven, maar de in dit overleg besproken ontwikkelingen/acties worden doorgezet door Marianne.

Jongerenwerk: Rik Nijssen, (Dynamo Jeugdwerk)
Overlast Ouverture en Aanschotpark. Gaat om nieuwe groepen. Gesprekken gehad met jeugd en bewoners.
Rik gaat met jeugd in gesprek, daarna ook met bewoners. In een later stadium met jeugd en bewoners.
Gebruik lachgas: John Jorritsma wil ook verbod. Dan pas kunnen boa’s handhaven.
Dat verbod is er doorheen! De raad heeft hier vorige week mee ingestemd, maar het moet nog in APV opgenomen worden.
De overlast duurt al zo’n 4-5 weken, de bewoners zijn het meer dan zat, willen verlost worden vd overlast.
Annemarie: Nog steeds veel rommel in het Aanschotpark. Is jongerenwerk in gelegenheid Aanschotpark aan te doen? Rik: We gaan zo 2 x week langs. Blijf dit soort dingen melden.
Diverse keren hebben jongeren en ouderen elkaar in het verleden getroffen om de ‘vredespijp te roken’, met wisselend resultaat, maar over het algemeen zette dat geen zoden aan de dijk.

Buurtpreventie
: Gert Jan.
Wat terugloop buurtpreventen i.v.m. verhuizingen buiten de wijk. Oproep in Blixemflitsen! gezet.
Dinsdag 19 oktober wijkschouw. Wijk wordt in 6-7 gebieden, die worden ‘geschouwd’ door politie, boa’s, vrijwilligers, buurtpreventen. Ontvangst met koffie/thee start om 19.00 uur.
Graag aanmelden, dat kan bij Nicoline.
1 nieuwe buurtprevent, gaat training volgen. Training voortaan 1 avond i.p.v. 2 avonden.

WijEindhoven: Linda van der Griendt:
-Meer huisbezoeken.
-Komende week is er aandacht voor de week van de eenzaamheid. In alle stadsdelen de straat op om in gesprek te gaan met mensen. Vragen stellen aan en spelletjes (Energygame) doen met bewoners. Wijhelpen.nl, Nextdoor worden ook uitgenodigd.
A.s. donderdag 30 september in Blixembosch. Linda zal webmaster Blixembosch benaderen voor plaatsing op website en Facebook.
Leo: er bestaat een contactcirkel Rode Kruis. Wijeindhoven kan/mag een volgende keer gebruikmaken van de nieuwsbrief voor senioren Blixembosch.
Inloopgroepen positieve gezondheid. Worden al langer georganiseerd door praktijkondersteuner huisarts.
A.s. maandag 4 oktober in Blixems. 6 thema’s om in te schrijven. Bestaat flyer
Talentenmarkt wordt 21 oktober  in Treftpunt 10.30-13.00 uur georganiseerd met ca. 20 ontwikkelplekken. Woensel Noord/Aanschot/Blixembosch. Is voor iedereen die ergens aan wil deelnemen of meehelpen.
Wijeindhoven.nl/talentenmarkt. Diverse filmpjes ontwikkelplekken. Ook van buurtpreventie.
Training Woensel Noord werkt: 12 weken 1 dagdeel in de week, daarna 12 weken 1 dagdeel in de week coach.  Gericht op stap zetten in de werksituatie.

Linda vraagt of WijEindhoven mag aansluiten bij bijeenkomst van 7 oktober over jongerenoverlast. Zijzelf is verhinderd maar mogelijk een collega. Hierop wordt positief gereageerd.

Buitengewoon Opsporings Ambtenaar/BOA

Geen reactie op de uitnodiging ontvangen.

 

Voortgang Ratten in Blixembosch. Jacques:.
Info stand van zaken op website www.blixembosch.com en Blixemflitsen! Pilot is besproken met Remco van Dooren, raadslid CDA. De aanpak wat ermee gedaan kan worden is geevalueerd.. Gekeken is naar de bevindingen en wat we nog missen. Rapport toesturen naar de Gemeente. Wachten af wat gemeente ermee doet.

Remco schetst verloop. In Acht ook al jaren rattenoverlast. Vervolgens Achtse Barrier, Blixembosch, Tempel. Gemeente bestreed vroeger ratten met zwarte kastjes voor zwarte rat. Kostenbesparing volgde, inwoner zelf aan zet/verantwoordelijk. Toen is er een petitie gestart. Uiteindelijk resulteerde dat in de komst met adviezen van het Kennisadviescentrum ongedierte na klacht/melding.  Nu is er een Pilot in Blixembosch en Acht.
Ons voorstel is om toch naar een ander beleid te gaan. Als er veel meldingen in gebied zijn moet de gemeente een bestrijdingsorganisatie in hand nemen en het nemen van preventieve maatregelen. Gemeente is coördinator. Problemen zo in de toekomst voorkomen. Moet er iets aan het huis gebeuren/maatregelen betaalt de burger zelf.
Remco verwacht dat dit beleid er gaat komen, eerst nog wat langs politieke tafels (najaar 2021).
Zie ook de bijgevoegde evaluatie.

 

Mededelingen ‘Werkgroepen’:

Verkeerscommissie: Richard:
Geluidsoverlast A50 na plaatsen nieuw scherm: n.a.v. brandbrief aan Gemeente en media aandacht, raadsvragen Remco aan gemeenteraad, is er onderzoek (metingen april mei 2019 en april mei 2021)  gedaan i.o.v. Afdeling Milieu bij Gemeente. Rapport in webmeeting uitgelegd.
Overlast wordt niet ondersteund in dit rapport, na plaatsing nieuw scherm blijkt geluid niet toegenomen. Er is gekeken naar windrichting gegevens. Gemeente verwachtte dat nieuwe scherm voldoende zal zijn. Gemeente hanteert wettelijke normen. Volgens wettelijke normen voldoet scherm aan normen.
Geluidsniveau (decibel) en geluidsspectrum (hoge/lage tonen) spelen een rol. Hoge tonen worden meer tegengehouden door scherm.
Rene: er wordt geen rekening gehouden met beleving. Maar wat kan de Verkeerscommissie nog doen?
Remco: bewoners ervaren meer overlast die echter niet via de metingen naar voren komt.
Richard heeft aan wijkvereniging voorgelegd wat nu. Stichting Nederlandse geluidshinder heeft indertijd advies gegeven, kostte toen 30 euro, zal nu 300 euro kosten. Advies van de Stichting mag opnieuw aangevraagd worden.
Ab: in Amerikaanse wijk slapen diverse mensen niet meer met raam open.  Gezonde Stad kan erbij betrokken worden. Gemeente heeft verantwoording voor welzijn bewoners.
Remco: eens met insteek Ab. Gemeente heeft metingen gedaan en die geven geen overschrijding aan. En meer geluidsoverlast wordt niet aangetoond. Advies inwinnen is goed.
Remco heeft nog geen antwoord op zijn vragen gehad. 3 wethouders bij betrokken (Torunoglu, Thijs en List)
2e afsluitweg bedrijventerrein Ekkersrijt: Rapport (60 pagina’s) met bevindingen 3 opties komt op website .
– Gemeente Eindhoven wil meer laadpalen in de wijk.
Zie ook het bijgevoegde verslag.

Speel, Groen & Milieu: Hanny:
Er wordt gestart met aanleg speeltuin Blixembosch Buiten bij de grote Eik.
2 houten bankjes in Aanschotse Beemden.

Blixembosch Oost gaat meedoen aan project Natuur in de Wijk.
Nestkastjes worden samen met Vuurvlinder en werkgroep schoongemaakt.
Zie ook het bijgevoegde verslag.

Straatveegakties: Annie:
-18 september Zwerfafval actie gehouden. 35 deelnemers.
-Probleem niet goed vegen Barnsteen is na overleg met aannemer opgelost.
-Aannemer Brouwers om info vragen in een komend leefbaarheidsteam overleg (Speel groen &Milieu)
Richard: Op wal Blixembosch Buiten nieuwe aanplant. Hier aandacht voor gevraagd bij Gemeente om op te passen bij maaien. Helaas geconstateerd dat weer teveel is weg gemaaid.

Rondje Straat- en Buurtcoördinatoren:
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Hart voor Blixembosch (BHV/AED):   Rene:

Voorzitterschap overgedragen aan Jet, met gedeeld vz-schap met Gertjan.
Brief uit naam van ‘bezitters’ AED wordt verspreid om mensen warm te krijgen training te volgen.
Aanschrijven ondernemers voor donatie om bijdrage te leveren aan AED.

Communicatie met Expatters: Jacques:
Nog geen nieuwe bijeenkomsten. Publicaties in het Engels via website.

Senioren:
29 september 13.30 -15.00 uur in VTA komt notaris; 30 aanmeldingen.
20 oktober filmmiddag,
7 november ‘heel Blixembosch bakt’, waarna senioren mogen proeven/testen van thuisgemaakte gerechten gemaakt door niet senioren. Prijzen!
27 november seniorendiner
29 november Valpreventie
16 december kerststukjes maken.

Stavaza Jeugdactiviteiten:
Nicoline vraagt vooraf aan Blixemkids (Lieke Panken) en TAG (René van den Hove) info. Alleen Lieke heeft gereageerd:
TAG: René van den Hove: geen reactie.
Blixemkids: Lieke Panken: Onlangs hebben er geen activiteiten plaatsgevonden i.v.m. corona.
Binnenkort is er het kinderkamp en tot nu toe zijn we verder alleen nog bezig met de Sinterklaas-activiteit. Verder staat momenteel niets gepland. Het is een beetje afwachten wat de maatregelen worden/zijn. Daardoor hebben we toch besloten onze grootste activiteit Halloween ook dit jaar niet door te laten gaan.
Richard: Jeugdkamp groot succes 21 deelnemende kids. Volgend jaar weer.

Bert meldt dat het kindercarnaval ook niet doorgaat.

Volgende vergadering in 2021 op dinsdag (19.30 uur)  14 december.

Belangrijkste onderwerpen afgelopen periode:

 1. Bankjes Aanschotse Beemden
 2. Nestkastjes
 3. Speeltuinen
 4. World Cleanup Day
 5. Project Natuur in de Wijk
 6. Diversen

 

 1. Bankjes Aanschotse Beemden

Op 22 juli hebben we met Marianne Uytdehage en twee van haar collega’s gekeken naar de beoogde plekken in de Aanschotse Beemden waar wij bankjes geplaatst zouden willen zien. De gemeente stelt voor om in het landschap passende houten bankjes te plaatsen. De melding via Buiten Beter is daarna gesloten en wordt verder opgepakt door Marianne.

 1. Nestkastjes

Schoonmaken

Saltoschool de Vuurvlinder en de Boschuil zijn beide benaderd voor het schoonmaken en weer vullen van de nestkastjes. We hebben nog voordat de zomervakantie begon een hele positieve reactie ontvangen van de Vuurvlinder. Zij hebben een aantal vragen waar wij als werkgroep nog goed over na willen denken. De vragen zijn:

 • Wanneer in het najaar gaat dit gebeuren?
 • Gaat het om 1x in het jaar of meerdere keren?
 • Hoeveel groepen/ aantal kinderen kunnen hieraan meedoen?
 • Welke leeftijd lijkt jullie geschikt?
 • Is dit eenmalig of een jaarlijks terugkerende activiteit?

Het schoonmaken en vullen zal binnen de komende maanden dienen te gebeuren. Vele vogelsoorten gebruiken de nestkastjes ook om in te overwinteren.

We hebben eveneens het aanbod gekregen van een enthousiaste wijkbewoner om te helpen met het bouwen van nestkastjes. Mogelijk kunnen we hier ook kinderen bij betrekken. Dit punt nemen wij eveneens mee in de gesprekken met geïnteresseerde scholen.

 

 1. Speeltuinen

De schouw om de status van speeltuintjes in de wijk te bekijken heeft nog niet plaatsgevonden. Binnenkort zal een datum hiervoor gepland worden. Inmiddels is opnieuw een melding binnen gekomen van het verouderde speeltuintje bij de Oscar Wildelaan. Hiervan zal ook een Buiten Beter-melding gemaakt worden.

De speelplek bij de grote eik (Blixembosch Buiten) is op 28 september ingericht met speeltoestellen conform het eerder afgesproken ontwerp.

 

 1. World Cleanup day

Op zaterdag 18 september is de jaarlijkse zwerfafvalactie gehouden op dezelfde dag als de World Cleanup Day. Er was voldoende animo en de actie was een succes. Dit ondanks het feit dat er minder afval lag dan in andere jaren. Complimenten aan Gerard van het VTA, de aannemer Brouwers én aan de inwoners van de wijk!

 

 

 1. Project Natuur in de Wijk (in Blixembosch-oost en de Tempel)

Vanuit gemeente Eindhoven hebben we de volgende informatie ontvangen over het project Natuur in de Wijk in Eindhoven:

Informatie van de gemeente:

“Bewoners, scholen en bedrijven worden bij dit project opgeroepen om mee te doen voor meer natuur binnen de bebouwde kom. Samen willen we hiermee zorgen voor een beter leefgebied voor vogels en insecten.

Hoewel bepaalde soorten het al jaren goed doen in dorp en stad, is het stedelijk gebied voor dieren over het algemeen geen makkelijke plek om te overleven. Het wordt steeds lastiger voor deze dierlijke bewoners om te nestelen en voedsel te vinden. Dit komt onder andere doordat er steeds minder beplanting is en huizen beter geïsoleerd zijn. Een aantal vogelsoorten is met hun verblijfplaats zelfs afhankelijk van de bebouwde omgeving. Dit geldt voor huismus, gier- en huiszwaluw en vleermuizen. Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Doel project: Het Project Natuur in de Wijk biedt inwoners de kans om bepaalde doelsoorten van voedsel en veiligheid te voorzien in de vorm van beplanting, nestkasten en verblijfskasten. Deze doelsoorten zijn de gier- en huiszwaluw, huismus, vleermuis en wilde bij. Maar ook andere soorten, zoals dagvlinders en steenuilen, profiteren van deze maatregelen. Bedrijven en bewoners zijn de belangrijkste ‘leveranciers’ van gebouwen en groen waarin en waaraan maatregelen voor biodiversiteit letterlijk worden opgehangen. Hiermee helpen zij de natuurwaarden in de stad te vergroten en mensen met natuur in aanraking te laten komen.

Maatregelen: Binnen de stad  Eindhoven is een kerngebied geselecteerd dat geschikt is voor het vergroten van de aanwezigheid van genoemde doelsoorten. Delen van de wijken Blixembosch en Tempel behoren tot dit kerngebied. Hier gaan wij op zoek naar geschikte locaties om nestkasten op te hangen. De bewoners krijgen een flyer (red. gepland 29 september) in de bus met een advies welke beplanting en/of nestkast op welke locatie aan het huis geschikt is. Via de website Natuur in de Wijk kunnen zij gratis een nestkastje en/of diverse typen beplantingspakketten aanvragen, met soorten die waardevol zijn voor de biodiversiteit. Ook bewoners buiten het kerngebied (mits binnen de bebouwde kom) kunnen een aanvraag doen, maar de inwoners binnen het kerngebied krijgen voorrang op de bewoners buiten dit gebied. Op www.natuurindewijk.nl/gemeenten is het kerngebied te vinden.

Aan het begin van het project meten we hoeveel van deze soorten hier rondvliegen en na enkele jaren, als alle kastjes al een tijdje hangen, wordt er nogmaals een telling gedaan. Zo kunnen we zien wat het effect is voor de biodiversiteit. Het project duurt daarmee  ongeveer vijf jaar.

Naast deze concrete maatregelen willen we ook architecten, bouwers, woningcorporaties en ontwikkelaars informeren en enthousiasmeren over natuurinclusief bouwen. Dit doen wij onder andere door de toolbox  onder de aandacht te brengen (bouwnatuurinclusief.nl). De gemeente Eindhoven zet zich ook in voor natuurinclusief bouwen en adviseert bewoners over het nemen van maatregelen die de negatieve effecten van klimaatverandering tegengaan. Kijk op www.eindhoven.nl/bouwen/klimaatrobuust-bouwen.”

Vanuit werkgroep SMG bekijken we hoe ‘adopteer een straat’ hierin past.

 

 

 1. Diversen

 

 • Bij Kees Lepoeter zijn stickers opgehaald betreffende de actie ‘Adopteer een straat’. Hij zal op 14 december een presentatie geven in ons leefbaarheidsteam.

 

 

 • Vijvers en waterpartijen Aroldo: melding richting de gemeente dat het water wel erg veel planten bevatte. Reactie gemeente: Dit wordt niet gezien als een probleem. De planten zorgen voor veel zuurstof en voor de remming van de groei van algen, zie foto:

 

 

 • Er is interesse in het Leefbaarheidsteam om firma Brouwers uit te nodigen om zich te presenteren als nieuwe aannemer ‘Groen’ in onze wijk.

 

 • Opnieuw heeft jonge aanplant in Blixembosch Buiten een snoeibeurt van de aannemer(s) niet overleefd. De werkgroep neemt hierover contact om met de betrokken aannemer(s).

 

 • Op 10 september werd de wijk opgeschrikt door een enorme knal als gevolg van een pittige onweersbui. In de Aanschotse Beemden bleek de bliksem te zijn ingeslagen:

 

 

 

 

 

 

 

Verslag verkeerscommissie

Datum:           27 September 2021

 

 

 

 1. Geluidsoverlast A50

Na aanleiding van de brandbrief van de wijkvereniging en de aandacht in de media, heeft de afdeling milieu van de gemeente een overzicht gemaakt van de beschikbare gegevens van de geluidsmeetpunt in de wijk. In een webmeeting met de verkeerscommissie is een toelichting gegeven op deze gegevens.

 

In de wijk hangt al jaren een geluidsmeetstation. Deze hangt bij fietspad richting het fietstunneltje. Uit deze meetgegevens is vergelijk gemaakt tussen situatie in 2019 , dus voor corona en geluidsgegevens van April en Mei 2021.

Hieruit blijkt dat het geluidsniveau met 4dB gedaald is in de nieuwe situatie.

Ook bij het in acht nemen van de wind richting blijkt geen negatief effect heeft op het geluidsniveau.

 

De vraag waarom men nu in de wijk meer geluid ervaart is onbeantwoord.

Deskundigen van afdeling milieu denken dat het geluidsspectrum veranderd kan zijn waardoor bijvoorbeeld lage tonen hoorbaarder zijn dan hoge tonen.

Blijkbaar is bekend dat lage tonen minder tegen gehouden dan hoge tonen door het geluidsscherm.

Maar een ander geluidspectrum wil niets zeggen van het meetbare geluidsniveau dat dus afgenomen is en dus aan alle wettelijke normen voldoet.

 

De vraag is wat we als wijk nog meer kunnen ondernemen om het geluid probleem in de wijk kunnen aanpakken en dat de gemeente verbeteringen kunnen realiseren.

 

 

 1. 2e Afslag Ekkersrijt

In Juli is het voorverkenning rapport gepubliceerd en aan de gemeente Son&Breugel en Eindhoven overgedragen.

Het vervolg

De conclusies van de voorverkenning geven aanleiding voor de gemeente Son en Breugel en de gemeente Eindhoven om nu een tussenstap te zetten. In deze tussenstap voeren we verdiepende verkeersanalyses uit en kijken we naar de toekomstvastheid van een 2de aansluiting Ekkersrijt en de locatie die nu in beeld is. Zodra de uitkomsten van deze tussenstap beschikbaar zijn vindt er een afweging plaats over de vervolgstappen en de uit te voeren verkenningsfase die moet leiden tot één voorkeursalternatief voor het tracé van de 2e aansluiting Ekkersrijt.

Zodra de uitkomsten van de tussenstap beschikbaar zijn zullen wij u nader informeren over het vervolg en uw betrokkenheid.

 

In het overleg die we met het projectteam in Januari hadden is afgesproken en toe gezegd door gemeente Eindhoven Joost Beenker, dat het voorstel om een enkelzijdige aansluiting meegenomen wordt in dit voorverkenning fase.

Echter dit is niet meegenomen in dit rapport.

 

Bij navraag hierover melden ze mij dat ze onze suggestie voorgelegd aan adviesbureau Movares. Movares heeft de suggestie afgewogen ten opzichte van de eisen van Rijkswaterstaat (RWS).

RWS is eigenaar van dit gedeelte J.F. Kennedylaan en heeft als vaststaand beleid om alle halve aansluitingen in Nederland zoveel mogelijk weg te halen. Daarbij druist jullie suggestie in tegen dit beleid. En RWS zal nimmer meewerken aan de halve aansluiting.

Dat is de reden dat deze suggestie verder niet is meegenomen.

 

Voor zover dat nog mogelijk was hebben we het alternatief van een halve aansluiting in de voorverkenning nog meegewogen, maar om redenen aangegeven is die variant niet verder doorgerekend.

Dit heeft ook te maken met de keuze die gemaakt is om ons nu eerst te richten op een tussenstap, waarin we middels een nadere verkeerskundige analyse meer duiding willen geven aan nut, noodzaak en oplossend vermogen van een 2e aansluiting. Daarin zullen we uiteraard ook kijken naar de verkeerstromen en dominante richtingen. Ook houden we rekening met een mogelijke ontwikkeling van Esp Noord. Tevens toetsen we in deze tussenstap de toekomstvastheid van de 2e aansluiting binnen de lange termijn ontwikkeling van het mobiliteitssysteem in de Brainport, omdat richting 2040 waarschijnlijk robuustere oplossingen nodig zijn. Dit laatste is onderdeel van een separate studie die recent is gestart is samenwerking met het Rijk en waarvan de eerste resultaten in september worden verwacht

 

We wachten de uitkomsten van deze tussenstap nu af en zullen dan de vervolgstappen afwegen en verder uitwerking geven aan de verkenningsfase. Deze afspraken zijn bestuurlijk bekrachtigd.

Daarmee zijn er dus nog geen onomkeerbare keuzes gemaakt voor bepaalde varianten. De verkenningsfase is de fase waarin we toewerken naar een voorkeursbesluit en het is allerzins mogelijk dat we hierin, afhankelijk van de uitkomsten van de tussenstap, nog nieuwe varianten gaan laten meewegen.

 

Op dit moment stel ik dus voor de uitkomsten van de tussenstap af te wachten. We verwachten hierover in september/ oktober meer duidelijkheid. Laat we met alle inzichten en informatie die we op dat moment hebben jullie voorstel nogmaals toetsen en bekijken hoe we hier in het vervolg mee willen omgaan.

 

Wordt vervolgd.

 

 1. Aanvraag plaatsing laadpalen op parkeerplaatsen in de wijk

Afgelopen weken heeft de verkeerscommissie verzoeken gekregen om reactie aan de gemeente te geven op voornemen van laadpaal bedrijven voor plaatsen laadpalen op verschillende locaties. Het verbaasd ons dat er geen beleid is waar men nu wel of geen laadpalen wilt plaatsen. Dus elke aanvraag wordt individueel bekeken en advies aan verkeerscommissie gevraagd.

De verkeerscommissie is van mening dat het niet te kosten mag gaan van bestaande parkeerplaatsen in de woon straten zelf.

Voorkeur gaat uit naar de ‘extra’ plaatsen die er in de wijk zijn en daar waar vrije ruimte is.

Vele straten hebben al te weinig parkeerplaatsen en als een laadpaal 2 parkeerplaatsen met parkeerverbod voor niet elektrische auto’s komt dan verdwijnen er dus 2 parkeerplaatsen wat zeker tot extra wrijving in de wijk zal geven.

 • Aida aan kant woningen hoek Opera

Aangezien deze plaatsen eerste extra plaatsen zijn voor bewoners aan de Opera, is het verzoek aan de gemeente om niet deze plaatsen te gebruiken voor laadpaal. Voorstel is om aan achterkant van de Trekpleister-AH aan de Aroldo 2 plaatsen te gebruiken.

 

 1. Otello

Op hoek Rigoletto en Otello aan zijkant van woning.

Hier heeft verkeerscommissie goedkeuring aan gegeven, omdat er geen verkeersverbod voor gewone auto’s bij komt te staan en dus blijven die toegankelijk voor iedere auto.

 

 

 1. Buitendreef zijstraat tussen CPO woningen

Zijstraat Buitendreef tussen CPO woningen, op verzoek van bewoners heeft verkeerscommissie hiermee ingestemd voor plaatsing laadpaal.

 

 1. Verontrustende bewoners mbt bouwverkeer voor het Plateau.0

Aangezien de voorbereidingen voor bouw in afrondende fase bevinden, nu er hekken staan voor aanvang bouw werkzaamheden, willen bewoners nogmaals erop aandringend om gemeente erop te wijzen dat alle bouwverkeer via de bouw-weg Castiliëlaan gebruik te maken. Verkeersveiligheid is in het geding wanneer bouwverkeer via de Buitendreef gaat lopen.

 

 

Onderwerp: Evaluatie pilot zwarte rat.

Inleiding

De gemeente Eindhoven ondersteunt de bewoners bij de aanpak van zwarte en bruine ratten in hun omgeving, huis en/of tuin door de inzet van een extern adviseur bij iedere melding.

Zij geeft hiervoor het Kennis Adviescentrum Dierplagen (KAD) opdracht om bewoners, die melding doen van ratten, te adviseren bij het weren en bestrijden van zwarte ratten in hun woning en tuin. Dit betreft een (kosteloos) advies op maat conform de principes van Integrated Pest Management (IPM) en voor zover zichtbaar of te beoordelen vanaf het maaiveld. IPM houdt onder meer in dat weringsmaatregelen getroffen worden alvorens eventueel bestrijding ingezet mag worden.

Desondanks ervaren bewoners in verschillende wijken in Eindhoven overlast van de aanwezigheid van de zwarte rat in en nabij hun woningen en doen hier melding van. Eind 2019 is door het KAD in opdracht van de gemeente, samen met een aantal huiseigenaren en huurders, een pilot gestart naar de preventieve maatregelen tegen de zwarte rat.

Toelichting pilot zwarte rat

De pilot betreft 2 projectlocaties (totaal 19 woningen) in de wijk Blixembosch-West en is gestart met een bewonersbijeenkomst. Tijdens een nulmeting zijn in totaal 92 rattenwaarnemingen vastgelegd waarvan 85 keer op 1 adres. Na inspectie van de individuele locaties heeft iedere deelnemer een eigen inspectierapport ontvangen met adviezen over bouwkundige wering, voedselbronnen en schuilgelegenheden. Hierna is een eenmalige bestrijding van de zwarte rat uitgevoerd. Hierbij zijn 19 zwarte ratten gevangen.

Tijdens een tweede bewonersbijeenkomst is de tussenstand besproken met de deelnemers.

Door middel van een telefonische enquête in januari jl. is gebleken dat 59% van de geadviseerde maatregelen was uitgevoerd. Vooral de bouwkundige maatregelen blijven achter qua uitvoering maar staan veelal nog op de planning van de deelnemers. Soms zijn ze hiervoor afhankelijk van de woningbouwcorporatie.

Tijdens de eindmeting is nog slechts 3 keer een zwarte rat waargenomen.

De belangrijkste conclusie uit de pilot is dat het opvolgen van de adviezen die door experts worden gegeven, ertoe leiden dat de overlast van zwarte ratten inderdaad afneemt. Daarbij is het belangrijk continue te kijken naar maatregelen die op lokale schaal invloed hebben.

Dankzij de pilot is het voor de betrokken bewoners inzichtelijk geworden wat zij kunnen doen om hun huis en tuin zo onaantrekkelijk en ontoegankelijk als mogelijk te maken voor de zwarte rat.

Het eindrapport is te vinden op https://www.kad.nl/pilotonderzoekzwarterat

Beperkingen.

Door het KAD wordt gesteld dat het helaas onmogelijk is om de zwarte ratten, als ze eenmaal in een bepaald gebied leven, uit te roeien. Zij hebben een groot aanpassingsvermogen en leven graag in de nabijheid van mensen. Bewoners/huiseigenaren dienen zich bewust te zijn en te blijven van het belang van het beperken van voedselaanbod en andere weringsmaatregelen in en rondom de woning. Alleen hiermee wordt/blijft de populatie beperkt.

In het rapport wordt het principe van de draagkracht van een gebied toegelicht. Het is de maximale populatiegrootte die over langere tijd in een gebied kan voorkomen. Een populatie kan groeien zolang voedsel, schuil- en nestelplekken onbeperkt aanwezig zijn. Wanneer deze schaars zijn, kan een populatie nooit heel groot worden en ontstaat geen plaag. Het uitvoeren van bestrijding verlaagt weliswaar tijdelijk het aantal plaagdieren maar dit effect is van korte duur wanneer voedsel-, schuil- en nestelbronnen aanwezig blijven.

Een van de aanbevelingen is om de bewoners van de projectgebieden vanuit de gemeente nogmaals aan te sporen om te melden als zij weer overlast ervaren. Een aanbeveling is ook om een gemeenschappelijk ‘buurtgevoel’ te creëren via een bewonersbijeenkomst, om zo het concept van ecologische draagkracht te bespreken en het gezamenlijk nemen van preventieve maatregelen van bewoners te bevorderen. Om de burgers extra te ondersteunen en rattenoverlast te beperken, wordt aanbevolen om de informatieflyer over ratten, te visualiseren en via diverse kanalen actief te verspreiden. Op deze wijze wordt de betrokkenheid van de gemeente nogmaals benadrukt

De te nemen acties naar aanleiding van de aanbevelingen uit de pilot zijn:

 • We laten een extra eindmeting (met wildcamera’s en in overleg met de deelnemers) uitvoeren om een beter beeld te krijgen van de daadwerkelijke realisatie van de geadviseerde maatregelen en het effect daarvan;
 • De huidige informatieflyer over ratten wordt aangepast op basis van de ervaringen uit de pilot. Zo worden de in de pilot verstrekte adviezen vertaald in een top 5 en opgenomen in de flyer alsmede de aansporing om melding te blijven doen van rattenoverlast. De nieuwe flyer wordt gevisualiseerd en komt ook weer op de website te staan;
 • Middels bewonersbijeenkomsten en andere vormen van communicatie (o.a. de gemeentelijke website en social media) blijven we het principe van ecologische draagkracht en het belang van een gezamenlijke aanpak onder de aandacht brengen.

Daarbij wil de gemeente de volgende extra punten oppakken:

 • De Engelstalige flyer wordt verbeterd en opnieuw onder de aandacht gebracht;
 • Via een wijkinformatiebrief met daarbij onze flyer schrijven we de bewoners van de projectgebieden aan met informatie over de pilot, de uitkomsten, wat ze zelf kunnen doen met de nadruk op de top 5 uit de pilot en het verzoek om melding te blijven doen van rattenoverlast;
 • Wanneer bewoners melding doen van ratten gaan we vanaf heden de link van de (vernieuwde) flyer, vooruitlopend op de advisering door KAD, opsturen naar de melder;
 • We gaan in overleg met de woningbouwcorporaties waarbij we met de informatie uit de pilot ook bij hen het belang van de (bouwkundige) maatregelen en de verantwoordelijkheid hierbij voor huiseigenaren onder de aandacht brengen. Ook bespreken we de mogelijkheid om communicatief samen op trekken.

Nabeschouwing.

Het doel van de pilot was het onderzoeken of er een betere, effectievere manier is om de rattenplaag te bestrijden. Aangetoond is dat de maatregelen goed zijn. De belangrijkste les uit de pilot is dat de bestrijding van de zwarte rat in de woonomgeving een gecoördineerde actie vraagt. Alleen als alle bewoners van een bepaald gebied meewerken is een goede bestrijding mogelijk.

De gemeente geeft aan te willen inzetten op betere informatie en communicatie. Voor een effectieve bestrijding is echter ook een betere organisatie nodig. Er is een centrale regie nodig en in de uitvoering een trekker die alle partijen bij elkaar brengt en houdt.

Kortom er is een projectmatige aanpak nodig die ertoe kan leiden:

 • Dat alle bewoners bereid zijn mee te werken;
 • Dat alle bewoners bouwkundige maatregelen uitvoeren;
 • Dat alle bewoners voedselbronnen in de tuinen verminderen;
 • Dat alle bewoners gezamenlijk het ratten afvangen (laten) uitvoeren.

De wijkvereniging Blixembosch heeft vooraf de bewoners geïnformeerd over de pilot en gevraagd wie er willen deelnemen. Hier reageerde een groot aantal mensen op. Wij vragen de gemeente om de resultaten van de pilot te gebruiken om ook in de andere straten/buurten een gecoördineerde actie uit te voeren.

 

Blixembosch, 8 augustus 2021.

 

 

 

Groenwerkzaamheden Aanschotse beemden. 23 november – 17 december 2021

Groenwerkzaamheden Aanschotse beemden.

Vanaf eind november gaat de Gemeente weer onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in
de Aanschotse beemden. Verspreid over het gebied gaan meerdere aannemers
werkzaamheden uitvoeren. Het werk varieert van het rooien van dode bomen,
vrijsnoeien van paden tot het uitdunnen van houtwallen. Ook worden er bomen -vooral
zwarte els- geknot.
In het midden van het gebied ter hoogte van Bloedkoraal gaan we een rand van het
bosje met jonge populieren rooien. Dit gebeurt om het waardevolle struweel van
sleedoorn, meidoorn en wilde rozen dat achter dit bosje staat te behouden. Deze
struiken hebben zonlicht nodig maar komen steeds verder in de verdrukking door het
opgroeien van de jonge populieren. Deze struikensoorten zijn heel belangrijk voor veel
vogels in het gebied. De bessen die in het najaar aan de struiken komen zijn belangrijk
wintervoedsel voor bijvoorbeeld goudvinken en appelvinken. Om dezelfde reden worden
de singels die in het middengebied tussen de graslanden liggen ook uitgedund. Hier
halen we een deel van de boomvormers zoals eik en wilg weg om zo de overige soorten
voldoende licht te geven. De afgezaagde bomen zullen deels ook weer uitgroeien.
Hierdoor blijven de singels rijk aan soorten bomen en struiken. De singels worden
hierdoor ook niet te hoog zodat er niet te veel schaduw komt op de graslanden die er
tussen liggen. Als die voldoende zonlicht krijgen komen er meer waardevolle bloeiende
planten voor insecten zoals vlinders en wilde bijen voor in de graslanden.
Het gesnoeide hout blijft waar mogelijk in het gebied, het wordt gestapeld in
zogenaamde takkenrillen. Hier kunnen vogels als roodborst en winterkoning in broeden
en vinden egel, wezel, padden en salamanders beschutting. Houtoogst is nergens een
doel. Er wordt alleen afgevoerd waar er te veel is om het te laten liggen.
In het gebied komen van oudsher veel zwarte elzen voor die als hakhout beheert
werden. De boeren in het gebied knotte die bomen op ongeveer een meter hoogte en
herhaalde dat ongeveer iedere tien jaar. Hierdoor konden deze bomen -die normaal snel
groeien maar niet oud worden- heel oud worden en kregen ze een bijzondere vorm; de
zogenaamde stoof. Deze vorm van beheer gaan we op verschillende plekken in het
gebied uitvoeren. Dit ziet er ingrijpend uit maar zorgt juist voor het behoud van deze
bijzondere boom(vorm). De geknotte stam vormt in het voorjaar weer nieuwe takken en
kan weer jaren groeien zonder dat de takken uitbreken.
Het beheer is dus gericht op het veilig in stand houden van de grote variatie in bomen,
struiken en graslanden in het gebied. Op een manier die bijdraagt aan het behoud van
de cultuurhistorische waarde van de Aanschotse beemden. Vooral het behoud van de
meidoorn, sleedoorn en zwarte els zorgt voor een rijk voedselaanbod voor vogels zoals
de goudvink en appelvink, maar ook putters, sijsjes en vinken. Plaatselijk worden de
singels in het gebied ook bij geplant met deze soorten.
Voor vragen over de werkzaamheden of het beheer van het gebied kunt u contact
opnemen met:

Frank Verhagen, beheerder natuurlijke gebieden van Gemeente
Eindhoven, tel 06-51200655

Aanschotse Beemden - Tussen landschappelijk en ecologisch groen - AMBULARE

Laatste nieuws Geluidsoverlast A50.  

Laatste nieuws Geluidsoverlast A50.     

———————————————————————————————————————————————————————-

Laatste nieuws en info Afslag A50:

Laatste nieuws en info Afslag A50:

Stukken:  ( klik op de tekst voor meer info)                                                                   

———————————————————————————————————————————————————————-

Blik opzij, dan kan de veger erbij : Oktober 2021.

 

    

Oktober 2021

Blik opzij, dan kan de veger erbij

Het is alweer herfst. De bladeren gaan vallen!!! Dat betekent dat er in de goten binnenkort veel blad en vuil ligt. Daarom gaat er weer gewerkt worden aan een schone buurt.  U kunt hieraan ook meewerken. Veel geparkeerde auto’s maken het moeilijk om de straten goed te vegen. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. De gemeente laat minimaal 2 keer per jaar (1 x in het voorjaar en 1 keer in het najaar) uw wijk integraal in twee delen vegen. De ene dag de kant met de even huisnummers en de volgende dag de kant met de oneven huisnummers. We verzoeken u om uw auto niet te parkeren tussen 08:00 uur en 17:00 uur aan de straatkant die op die dag aan de beurt is.  Door middel van borden die langs de toegangswegen van uw wijk staan, ziet u wanneer uw deel van de wijk aan de beurt is.

Vooral in deze tijd – waarin nog steeds veel mensen thuis werken –  is het een extra uitdaging om de auto weg te zetten zodat het veegwagentje erbij kan.

Op de onderstaande data wordt geveegd:

Maandag 15 nov. (even nrs) Dinsdag 16 nov. (oneven nrs) Sprookjesbosch en Engelse wijk

 

Woensdag 17 nov. (even nrs) Donderdag 18 nov. (oneven nrs) Italiaans en Franse wijk

 

Woensdag 24 nov. (even nrs)

 

Donderdag 25 nov. (oneven nrs) Amerikaanse wijk

 

De Edelstenenbuurt wordt separaat geveegd. Hiervan wordt geen melding gemaakt in de Blixemflitsen. Houd de borden aan de toegangswegen van de Edelstenen wijk in de gaten!

De aannemers die Blixembosch onder hun hoede hebben, werken het hele jaar door om onze wijk mooi en netjes te houden. Dus niet alleen tijdens de integrale veegacties wordt er in de wijk geveegd!

De bovenstaande info plus de plattegronden van de wijkdelen zijn te vinden op www.blixembosch.com

Annie Ouborg / Tine v.d. Velde (Coördinatoren Veegactie Werkgroep Speel, Groen en Milieu)

Oktober 2021

———————————————————————————————————————————————————————-

Wijkschouw in Blixembosch 19 oktober

 

Ook dit jaar gaan we – samen met de politie, boa’s – een preventieactie houden om bewoners bewust te maken van bepaalde risico’s die men loopt bij onveilige situaties.
Onveilige situaties, zoals open deuren, ramen, kliko’s tegen poorten, niet afgesloten auto’s met waardevolle goederen…….

Naast deze waarschuwingsactie in nauwe samenwerking met politie en gemeente Eindhoven, willen we ook kijken naar situaties in de wijk die
mogelijk ongewenst zijn en verbeterd dienen te worden.
(Denk aan losse stoeptegels, onverlichte brandgangen, kapotte straatverlichting). Sommige zaken kunnen we dan rechtstreeks bij de gemeente melden via de Buiten Beter App.

De politie heeft zich bereid verklaard om met een aantal (leerling) agenten deel te nemen aan de actie.
De gemeentelijke Boa’s van stadstoezicht participeren ook in deze preventie-Actie in de donkere dagen na de kerst. (BOA betekent BuitengewoonOpsporingsAmbtenaar)

Tijdens de Wijkschouw in Blixembosch gaan we op 19 oktober a.s. samen met hen en een aantal vrijwilligers/bewoners uit Blixembosch alsmede buurtpreventen, de wijk in om onveilige situaties te signaleren en aan te pakken.
Er wordt in groepjes (wijkbewoners, buurtpreventen, boa’s en politieagenten) door de wijk gelopen.

Zien we bijvoorbeeld een poort open staan, niet afgesloten fietsen, of – bijvoorbeeld – een golfuitrusting in een niet afgesloten auto liggen, een garagedeur openstaan, etc., etc., dan bellen we bij bewoners aan om hun daarop te wijzen.
Zijn bewoners niet thuis, dan laten we een flyer met preventieadvies achter.

We starten op:

Dinsdag 19 oktober
aanvang: 19.00 uur
Startlocatie: in het VTA Blixems

Onder het genot van een kop koffie of thee houden we een korte briefing en delen we de teams in bestaande uit politieagenten – boa’s en vrijwilligers uit de wijk.
Daarna gaan we de wijk in!

Om 21.30 uur wordt iedereen weer terug verwacht in het VTA. ( niet eerder…..) Een korte evaluatie / inventarisatie vindt dan plaats onder het genot van een kop soep en een drankje.  De beloning voor het participeren in een avondje preventie in uw wijk.

Kortom, meld je aan en loop mee! Dit kan bij nicoline@buurtpreventieblixembosch.nl

Tot 19 oktober!

Met vriendelijke groet,
Gertjan van den Heuvel
en Nicoline Verbeek, Coördinatoren Buurtpreventie Blixembosch

Pilot combating rats

At the end of 2020 the eindhoven council have together with experts, researched the best way to deal with the rats in Woensel-North, at 2 locations in blixembosch-west (19 houses) they researched what would be the most effective manner to help fight against the rats, (taking away any food and also there hiding places). Before starting ,by using night camera`s, they recorded how many rats were in the area(92 recordings, 85 at 1 house) after the measures were implemented at he end check there were just 3 rats seen.

The important lesson from this pilot is that if the measures are followed the nuisance caused by rats is less. The residence that have taken part in this pilot have now become informed over the best measures to take to make there gardens and areas around there houses less attractive to rats.
One of the recommendations was for the residence to report any new problems with rats, they also recommended a meeting of the residence to help create a neighbourhood togetherness so that they can share the preventative measures.

To help support everybody and help to minimize the nuisance caused by the rats, they have suggested that an information flyer be circulated, to help visualize the problem and help with the preventative measures. This will also show the ongoing involvement from the council.

The reason for this pilot was to find a better and more effective way to fight the plague of rats. It has proved that the measures are successful, it also shows that a coordinated action is necessary. It also shows that only if all the residence work together that a good result will be achieved.

The council has also said they want to give better information and communicate better. For a better fight against the rats is a better organization from all concerned. There is a central point needed to bring all parties together and see that it stays together and stays informed.

The neighbourhood committee from blixembosch had the residence informed of the pilot and there was a large reaction from residence that wanted to rake part in the pilot scheme. We will be asking the council to share the results of the pilot with other areas /neighbourhoods so that a good coordinated action can be achieved. There will be a number of information evenings organized.

Are you interested in one these evenings then send an e-mail to jacques@blixembosch.com.

The neighbourhood committee.

Gratis Energiebox

Bericht voor Bewoners van Blixembosch West.

Doe mee met Project Energiebox en bespaar tot 250 euro op je energierekening.

Je ontvangt een doos met energiebesparende producten en een uitgebreid advies van de energiecoach.

Deelname is gratis, aanmelden kan via deze link    : https://www.eindhoven.energiebox.org/register

Meer informatie voor als je in de rest van de wijk woont: https://energiebox.org/eindhoven

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-